ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ==
=== จังหวัดกาฬสินธุ์ ===
ในเขต[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] มีเทศบาลตำบล แห่ง ได้แก่
* [[เทศบาลตำบลนาขาม]] [[อ.กุฉินารายณ์]] ([[กาฬสินธุ์]])
{|class="wikitable" style="line-height:135%"
* [[เทศบาลตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์]] ([[กาฬสินธุ์]])
|-
* [[เทศบาลตำบลนิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง]] ([[กาฬสินธุ์]])
!width="13%" rowspan=2| อำเภอ
* [[เทศบาลตำบลคำบง อ.ห้วยผึ้ง]] ([[กาฬสินธุ์]])
!width="1%" rowspan=2| ลำดับที่
* [[เทศบาลตำบลนามน อ.นามน]] ([[กาฬสินธุ์]])
!width="21%" rowspan=2| ชื่อเทศบาล
* [[เทศบาลตำบลนาคู กิ่ง อ.นาคู]] ([[กาฬสินธุ์]])
!colspan=2| ครอบคลุมตำบล<br/><small>(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)</small>
* [[เทศบาลตำบลกุดสิม]] [[อำเภอเขาวง]] ([[กาฬสินธุ์]])
!width="9%" rowspan=2| ปีที่ได้รับการ<br/>จัดตั้งเป็น<br/>เทศบาลตำบล
*[[เทศบาลตำบลโคกศรี]] [[อ.ยางตลาด]]([[กาฬสินธุ์]])
!width="23%" rowspan=2| ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
*[[เทศบาลตำบลยางตลาด]] [[อ.ยางตลาด]]([[กาฬสินธุ์]]
|-
*[[เทศบาลตำบลอุ่มเม่า]] [[อ.ยางตลาด]]([[กาฬสินธุ์]])
!width="15%"| เต็มพื้นที่
* [[เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่]] [[อ.กุฉินารายณ์]] ([[กาฬสินธุ์]])
!width="18%"| ไม่เต็มพื้นที่<br/><small>(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)</small>
* [[เทศบาลตำบลร่องคำ]] [[อ.ร่องคำ]] ([[กาฬสินธุ์]])
 
|-valign="top"
|rowspan=15|&nbsp;[[อำเภอเมืองกาฬสินธุ์|เมืองกาฬสินธุ์]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลนาจารย์]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|2
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลหนองสอ]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|3
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|4
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลลำคลอง]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|5
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลเชียงเครือ]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|6
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลหลุบ]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|7
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลบึงวิชัย]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|8
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลเหนือ]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|9
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลไผ่]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|10
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลลำพาน]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|11
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลภูปอ]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|12
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลภูดิน]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|13
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลขมิ้น]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|14
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลโพนทอง]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|15
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลกลางหมื่น]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|-valign="top"
|rowspan=2|&nbsp;[[อำเภอนามน|นามน]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลนามน]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|2
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลสงเปลือย]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|-valign="top"
|rowspan=5|&nbsp;[[อำเภอกมลาไสย|กมลาไสย]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลกมลาไสย]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|2
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลธัญญา]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|3
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลหนองแปน]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|4
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลดงลิง]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|5
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลหลักเมือง]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|-valign="top"
|rowspan=1|&nbsp;[[อำเภอร่องคำ|ร่องคำ]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลร่องคำ]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|-valign="top"
|rowspan=4|&nbsp;[[อำเภอกุฉินารายณ์|กุฉินารายณ์]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลกุดหว้า]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|2
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลจุมจัง]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|3
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลนาขาม]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|4
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|-valign="top"
|rowspan=4|&nbsp;[[อำเภอเขาวง|เขาวง]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลกุดสิม]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|2
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลสระพังทอง]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|3
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลสงเปลือย]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|4
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|-valign="top"
|rowspan=8|&nbsp;[[อำเภอยางตลาด|ยางตลาด]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลโคกศรี]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|2
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลยางตลาด]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|3
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลบัวบาน]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|4
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลอิตื้อ]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|5
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลหัวนาคำ]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|6
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลเขาพระนอน]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|7
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลอุ่มเม่า]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|8
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลท่าข้าวโนนสูง]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|-valign="top"
|rowspan=4|&nbsp;[[อำเภอห้วยเม็ก|ห้วยเม็ก]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลคำใหญ่]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|2
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลห้วยเม็ก]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|3
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|4
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|-valign="top"
|rowspan=6|&nbsp;[[อำเภอสหัสขันธ์|สหัสขันธ์]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลโนนบุรี]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|2
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลภูสิงห์]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|3
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลนิคม]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|4
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|5
|&nbsp;'''[[เทศบาลนามะเขือ]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|6
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลโนนศิลา]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|-valign="top"
|rowspan=3|&nbsp;[[อำเภอคำม่วง|คำม่วง]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลคำม่วง]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|2
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลโพน]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|3
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลนาทัน]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|-valign="top"
|rowspan=5|&nbsp;[[อำเภอท่าคันโท|ท่าคันโท]]
|align=center|1
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลท่าคันโท]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|2
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลกุงเก่า]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|3
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลกุดจิก]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|4
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์]]'''
|
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|5
|&nbsp;'''[[เทศบาลตำบลนาตาล]]'''
|
|
|align=center|
|
 
|}
 
=== จังหวัดขอนแก่น ===
1,392

การแก้ไข