ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอู่ทอง"

== ข้อมูลพี้นฐานโรงเรียน ==
[[ไฟล์:โรงเรียนอู่ทอง 001.jpg|thumb|right|โรงเรียนอู่ทอง]]
โรงเรียนอู่ทองเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 5 หลัง อาคารโรงอาหาร - หอประชุม 2 หลัง บ้านพักครู 16 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง ห้องน้ำ - ห้องส้วม ชาย 45 ที่ หญิง 51 ที่ ห้องประชุมขนาดใหญ่ สามารถรองรับบุคลากร จำนวน 400 คน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติขนาด 8 ห้องเรียน พร้อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนรู้สืบค้น (Internet) และห้องมัลติมีเดีย อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารสุวรรณประชาณุกูล ปัจจุบันกำลังก่อสร้างอาคารอีก 2 หลัง คือ อาคาร 60 ปี โรงเรียนอู่ทองสพ.8 และอีกอาคารยังไม่ทราบรายละเอียด
 
== สิ่งประจำโรงเรียน ==
447

การแก้ไข