ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเนื่องมาจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ([[คลื่นสึนามิ]]) เมื่อวันที่ [[26 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2547]] ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยร้ายแรงที่สุด มีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง 5,396 คน มีผู้บาดเจ็บ 8,457 คน สูญหาย 2,951 คน ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว และธุรกิจ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นเพื่อดำเนินภารกิจในเรื่องดังกล่าว และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548<ref>[http://www.ndwc.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=94&lang=th ประวัติศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ]</ref>
 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัด[[สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี]] ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2548 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00173083.PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2548]</ref> ต่อมาจึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/051/12.PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550]</ref> และสังกัด[[สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] ดังเช่นปัจจุบัน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/185/1.PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552]</ref>
 
ต่อมาในวันที่ [[16 กันยายน]] [[พ.ศ. 2559]] ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ถูกโอนไปสังกัด [[กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]] [[กระทรวงมหาดไทย]] ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/080/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๐ ก หน้า ๑ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref>
 
== หน่วยงานภายใน ==
ผู้ใช้นิรนาม