ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ตำแหน่ง = เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง<br/ >[[เจ้าคณะภาค]] 4-5-6-7
}}
 
'''พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)''' [[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]ฝ่าย[[ธรรมยุติกนิกาย]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร]] และอดีต[[เจ้าคณะภาค]] 4-5-6-7 (ธรรมยุต)
 
* 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]]ที่ ''พระธรรมดิลก ธรรมสาธกวิจิตราภรณ์ สุนทรพิพิธธรรมวาที ตรีปิฎกวิภูสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/101/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ฉบับพิเศษ, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๒</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]ที่ ''พระพุทธพจนวราภรณ์ อดิศรวุฒิโสภณ วิมลศีลาจารวัตร วิสุทธิธรรมปฏิบัติวินยวาท พุทธศาสน์คณาธิกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00040365.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์], เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔, หน้า ๑๒-๑๕</ref>
 
* พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่ง[[เจ้าคณะภาค]] 4-5-6-7 (ธรรมยุต)
== ตำแหน่ง==
* พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น[[เจ้าคณะภาค]] 4-5-6-7 (ธรรมยุต)
* 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นที่ปรึกษาคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]]<ref>{{cite web|title=การแต่งตั้งคณะผู้ช่วย คณะที่ปรึกษา และคณะเลขานุการ ของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/CCF00492551_00044.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=30 กรกฎาคม 2547|accessdate=13 กันยายน 2559}}</ref>
 
== งานพัฒนาชนบท ==
 
== มรณภาพ ==
พระพุทธพจนวราภรณ์ อาพาธด้วยโรคถุงลมโป่งพองและโรคปอด และถึงแก่มรณภาพด้วย[[ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ|ภาวะโลหิตเป็นพิษ]] เมื่อวันศุกร์ที่ [[11 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2551]] เวลา 18.33 น. ณ [[โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่]]<ref>{{cite web|title=มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๑ เรื่องรายงานการแต่งตั้ง พระราชเจติยาจารย์ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/CCF02292551_00436.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=29 สิงหาคม 2551|accessdate=9 มิถุนายน 2558}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุติธรรมยุต)]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 5 ประโยค]]