ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|จติยาจารย์]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุติ)]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 4 ประโยค]]
56,705

การแก้ไข