ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพ้ว"

ย้อนการแก้ไขที่ 6620714 สร้างโดย 118.174.167.28 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6620714 สร้างโดย 118.174.167.28 (พูดคุย))
* วันที่ 31 สิงหาคม 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านแพ้ว ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านแพ้ว และตำบลหลักสาม<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=72|issue=พิเศษ 74 ง|pages=121-122|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/074/121.PDF|date=17 กันยายน 2498|language=}}</ref>
* วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลหลักห้า ในท้องที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลโรงเข้ และตำบลหลักห้าหรือตำบลหนองสองห้อง<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=พิเศษ 60 ง|pages=32-33|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/060/32.PDF|date=3 สิงหาคม 2499|language=}}</ref>
* วันที 16 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลยกกระบัตร โดยแยกออกจากตำบลโรงเข้และตำบลหลักสาม<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=75|issue=107 ง|pages=3038-3051|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอวาปีปทุม และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์อุตตรดิตถ์ กับอำเภอวารินชำราบ อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหารมังษาหาร อำเภอเขื่องใน และอำเภอยโสธรยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/107/3038.PDF|date=16 ธันวาคม 2501|language=}}</ref>
* วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 ตั้งตำบลหนองบัว โดยแยกออกจากตำบลหนองสองห้อง<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=91|issue=พิเศษ 116 ง|pages=11-13|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/116/11.PDF|date=5 กรกฎาคม 2517|language=}}</ref>
* วันที่ 16 กรกฎาคม 2519 ตั้งตำบลหลักสอง โดยแยกออกจากตำบลเจ็ดริ้ว<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=93|issue=101 ง|pages=2033-2036|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/101/2033.PDF|date=10 สิงหาคม 2519|language=}}</ref>
132,076

การแก้ไข