ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

#กองบังคับการกองผสม
#กองแตรวงผสม (แตรวงกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ แตรวงกรมทหารรักษาวัง และแตรวงทหารเรือ)
#นักเรียนายร้อยนักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายดาบ นักเรียนนายดาบแพทย์ (จัดรวมเป็น 1 กองพัน)
#กองบังคับการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
#[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ]] (จัดเป็นกรม 3 กองพัน)
ผู้ใช้นิรนาม