ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา ในกำกับ 24 แห่ง ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการหรือไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] โดยในจำนวนนี้มี 7 แห่งที่เป็นสถาบันในกำกับของรัฐตั้งแต่ก่อตั้ง ส่วนที่เหลือนั้นเป็นสถาบันในกำกับของรัฐโดยการแปรสภาพด้วยผลของกฎหมาย ทั้งนี้มีเฉพาะ[[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]]แห่งเดียวที่อยู่ในกำกับของ[[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งเป็น[[ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)|ราชการส่วนท้องถิ่น]] ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นจะอยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น[[ราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย)|ราชการส่วนกลาง]]
 
{| class="wikitable"
# [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผล 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_01.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓</ref> เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรก
|-
# [[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผล 8 เมษายน พ.ศ. 2535)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_02.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕</ref>
! ลำดับที่ !! ชื่อมหาวิทยาลัย !! วันที่มีผลบังคับ !! ออกนอกระบบตั้งแต่ก่อตั้ง !! อ้างอิง
# [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] (มีผลวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_03.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐</ref>
|-
# [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] (มีผลวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_04.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐</ref>
#| 1 || [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเทคโนโลยีสุรนารี]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย,|| มีผลวันที่30 26กรกฎาคม กันยายน2533 พ.ศ.|| {{yes}} || 2541)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_0601.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๑๒๕๓๓</ref>
|-
# [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]] (ออกนอกระบบวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_05.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑</ref>
#| 2 || [[มหาวิทยาลัยมหิดลวลัยลักษณ์]] || (มีผลวันที่8 17เมษายน ตุลาคม2535 พ.ศ.|| {{yes}} || 2550)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/muthaiorla/oldversion/autonomyin_tra_net/data/prb_17105002.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐๒๕๓๕</ref>
|-
# [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]] (มีผลวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_08.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐</ref>
#| 3 || [[มหาวิทยาลัยบูรพามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] (มีผลวันที่|| 102 มกราคมตุลาคม พ.ศ.2540 || 2551)||<ref>http://councilwww.buuop.mahidol.ac.th/pdforla/oldversion/in_tra_net/data/Buuprb_03.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๐๒๕๔๐</ref>
|-
# [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (มีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)<ref> http://www.tsu.ac.th/form/files_c/020942200842.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑</ref>
#| 4 || [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] (มีผลวันที่|| 72 กุมภาพันธ์ตุลาคม พ.ศ.2540 || 2551)||<ref> http://www.chulaop.mahidol.ac.th/idcucm1orla/groupsoldversion/glegisin_tra_net/documentsdata/cu_chulaact2551/cu2551prb_04.pdf พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑๒๕๔๐</ref>
|-
# [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] (มีผลวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551)<ref> http://legal.tu.ac.th/tu_51/tu_control/pdf/2551%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑</ref>
#| 5 || [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] (มีผลวันที่|| 826 มีนาคมกันยายน พ.ศ.2541 || 2551){{yes}} ||<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_1306.pdf พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๒๕๕๑๒๕๔๑</ref>
|-
# [[มหาวิทยาลัยพะเยา]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผลวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/4.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553]</ref>
#| 6 || [[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย,|| มีผลวันที่7 13มีนาคม พฤศจิกายน2541 พ.ศ.|| 2553)||<ref>[http://www.ratchakitchaop.socmahidol.goac.th/DATAorla/PDFoldversion/2553in_tra_net/Adata/069/1prb_05.PDFpdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2553]๒๕๔๑</ref>
|-
# [[สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งสถาบัน, มีผลวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)<ref>[http://www.library.coj.go.th/info/data/Z69-01-001.PDF พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555]</ref>
#| 7 || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหิดล]] (มีผลวันที่|| 1817 กรกฎาคมตุลาคม พ.ศ.2550 || 2558)||<ref>[http://www.ratchakitchamahidol.soc.goac.th/DATAmuthai/PDFautonomy/2558data/A/066/1prb_171050.PDFpdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘]๒๕๕๐</ref>
|-
# [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] (มีผลวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/25.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘]</ref>
#| 8 || [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]] (มีผลวันที่|| 1827 กรกฎาคมธันวาคม พ.ศ.2550 || 2558)||<ref>[http://www.ratchakitchaop.socmahidol.goac.th/DATAorla/PDFoldversion/2558in_tra_net/Adata/066/78prb_08.PDFpdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๘]๒๕๕๐</ref>
|-
# [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] (มีผลวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา<!-- ต้องนับวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรก และวันที่ครบกำหนด ตาม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/answer.jsp?id=1451--> </ref>
| 9 || [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] || 10 มกราคม 2551 || ||<ref>http://council.buu.ac.th/pdf/Buu.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๐</ref>
# [[ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งราชวิทยาลัย, มีผลวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/1.PDF พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
|-
# [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (มีผลวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033/10.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
#| 10 || [[มหาวิทยาลัยศิลปากรทักษิณ]] (มีผลวันที่|| 36 กรกฎาคมกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 || 2559)||<ref>[ http://www.ratchakitchatsu.soc.goac.th/DATAform/PDFfiles_c/2559/A/049/1020942200842.PDFpdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30ทักษิณ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๕๑</ref>
|-
# [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] (มีผลวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
#| 11 || [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (มีผลวันที่|| 67 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) || ||<ref> http://www.tsuchula.ac.th/formidcucm1/files_cgroups/020942200842glegis/documents/cu_chulaact2551/cu2551.pdf พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑</ref>
|-
#| 12 || [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] (มีผลวันที่|| 7 มีนาคม พ.ศ. 2551) || ||<ref> http://legal.tu.ac.th/tu_51/tu_control/pdf/2551%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑</ref>
|-
#| 13 || [[มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]] (ออกนอกระบบวันที่|| 78 มีนาคม พ.ศ.2551 || 2541)||<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_0513.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๒๕๔๑๒๕๕๑</ref>
|-
#| 14 || [[มหาวิทยาลัยพะเยา]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผลวันที่|| 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/4.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553]</ref>
|-
| 15 || [[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]] || 13 พฤศจิกายน 2553 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/069/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2553]</ref>
|-
#| 16 || [[สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งสถาบัน, มีผลวันที่|| 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) || {{yes}} || <ref>[http://www.library.coj.go.th/info/data/Z69-01-001.PDF พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555]</ref>
|-
| 17 || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] || 18 กรกฎาคม 2558 || ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๘]</ref>
|-
#| 18 || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] (มีผลวันที่|| 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558 2558)|| ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/25.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘]</ref>
|-
| 19 || [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] || 18 กรกฎาคม 2558 || ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๒๕๕๘]</ref>
|-
#| 20 || [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] (มีผลวันที่|| 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 2558)|| ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา<!-- ต้องนับวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรก และวันที่ครบกำหนด ตาม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/answer.jsp?id=1451--> </ref>
|-
#| 21 || [[ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งราชวิทยาลัย, มีผลวันที่|| 18 เมษายน พ.ศ. 2559) || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/1.PDF พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
|-
#| 22 || [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (มีผลวันที่|| 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559 2559)|| ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033/10.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
|-
| 23 || [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] || 3 กรกฎาคม 2559 || ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/049/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
|-
#| 24 || [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] (มีผลวันที่|| 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 2559)|| ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
|}
 
== สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ==
ผู้ใช้นิรนาม