ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติแม่วงก์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
นายสวัสดิ์ คำประกอบ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ <ref>หนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0104/9871 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2526</ref>ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์) ขอให้จัดพื้นที่ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีสภาพธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำลำธาร กำหนดเป็น[[อุทยานแห่งชาติ]] กองอุทยานแห่งชาติ [[กรมป่าไม้]] จากการสำรวจหาข้อมูล ปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น [[น้ำตกแม่กระสา]]หรือ[[น้ำตกแม่กี]] ซึ่งสูงประมาณ 200 เมตร และหน้าผาต่างๆ สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ <ref>หนังสือรายงานผลการสำรวจ ที่ กษ 0713/พิเศษ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2526</ref>
 
กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2528 เห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา<ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 14 กันยายน 2530</ref> เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของประเทศ
[[File:Khong Klung creek in Mae Wong Netional park.JPG|thumb|ลำน้ำคลองขลุงบริเวณใกล้ที่ทำการอุทยาน]]
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่ตาม[[เทือกเขาถนนธงชัย]]ลดหลั่นลงมาจนถึงพื้นราบ ประมาณ 40-50 ลูก ยอดที่สูงที่สุดคือ “[[ยอดเขาโมโกจู]]” สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,964 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ ส่วนพื้นที่ราบมีไม่มาก ส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ำ<ref>สำนักอุทยานแห่งชาติ http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1054</ref>
 
โดยลำน้ำแม่วงก์ หรือแม่เรวา เป็นแม่น้ำหรือลำน้ำสายหลักของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมีระบบนิเวศพิเศษ มีลักษณะเป็นลำธารที่ราบมีเกาะแก่งต่าง ๆ มากมายเป็นที่ตั้งของป่าละเมาะอันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่สำคัญและหายากใกล้สูญพันธุ์ ขณะที่ป่าริมน้ำเป็นถิ่นที่อยู่ของ[[เสือลายพาดกลอน|เสือโคร่ง]][[เสือโคร่งอินโดจีน|พันธุ์อินโดจีน]], ลานแก่งนกยูง เป็นที่อยู่และจับคู่ผสมพันธุ์ของ[[นกยูงเขียว|นกยูงพันธํุ์ไทย]]ที่เหลือเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย รวมถึง[[นากใหญ่ขนเรียบ]] ขณะที่ในลำน้ำพบปลาน้ำจืดอีกกว่า 60 [[species|ชนิด]] เช่น [[ปลาตะพากส้ม]], [[ปลาเลียหิน]]<ref>หน้า ๐๓๔-๐๔๔, ''ในอ้อมกอดแม่เรวา'' โดย ธเนศ งามสม. [[อนุสาร อ.ส.ท.]]ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒: กรกฎาคม ๒๕๕๙</ref>
 
== ลักษณะภูมิอากาศ ==
ผู้ใช้นิรนาม