ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสมุทรสาคร"

 
อนึ่ง ในปี [[พ.ศ. 2440]] [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ([[รัชกาลที่ 5]]) ได้มีพระราชดำริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบ[[การปกครอง]]แบบ[[สุขาภิบาล]] และเมื่อวันที่ [[18 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2448]] มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ[[ตำบลท่าฉลอม]]เป็นสุขาภิบาล เรียกว่า "สุขาภิบาลท่าฉลอม" จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกในหัวเมืองของประเทศไทย
สวป.อย่า
 
== ภูมิศาสตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม