ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ [[15 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2496]] ที่[[กรุงเทพมหานคร]] เป็น[[คนไทยเชื้อสายจีน]][[ฮกเกี้ยน]] จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] จบการศึกษา เศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และต่อปริญญาโท [[MBA]] สาขาบริหารการเงิน [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] และ ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการด้านการตลาด ที่ [[มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น]] สหรัฐอเมริกา ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ (สกุลเดิม "ภิงคารวัฒน์") มีบุตร 3 คน ได้แก่ นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ (คิด) นายณพล จาตุศรีพิทักษ์ (เต่๋า) และเด็กชายณฉัตร จาตุศรีพิทักษ์ (คลัง)
ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ (สกุลเดิม "ภิงคารวัฒน์")มีบุตร 2 คน ได้แก่ นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ และนายณพล จาตุศรีพิทักษ์
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม