ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตุ๊ดตู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
</ref>}}
 
ในประเทศไทยจะพบตั้งแต่[[จังหวัดกาญจนบุรี]]ไปจนถึง[[คอคอดกระ]]ใน[[ภาคใต้]] และพบไปจรดจนถึง[[มาเลเซีย]]และ[[อินโดนีเซีย]]<ref name="RDB">[http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Varanus&species=dumerilii Reptile-database.reptarium.cz]</ref><ref name="Cota, M. 2008">Cota, M.; Chan-ard, T.; Mekchai, S.; Laoteaw, S. (2008). Geographical Distribution, Instinctive Feeding Behavior and Report of Nocturnal Activity of ''Varanus dumerilii'' in Thailand. ''Biawak'' '''2''' (4): 152-158.</ref> อาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นสูง<ref>Lauprasert, K., & K. Thirakupt. (2001). Species Diversity and Proposed Status of Monitor Lizards (Family Varanidae) in Southern Thailand. ''Natural History Journal of Chulalongkorn University'' '''1''' (1): 39-46.</ref>หรือ[[ป่าชายเลน]]<ref name="LCZoo">{{cite web|url=http://www.lincolnchildrenszoo.org/animals/reptiles/monitor|title=Lincoln Children's Zoo}}</ref> กินอาหารโดยเฉพาะ [[ปู]] เป็นพิเศษ<ref name="Cota, M. 2008"/><ref>Krebs, U. (1979). "''Der Dumeril-Waran'' (Varanus dumerilii), ''ein spezialisierter Krabbenfresser?'' ". ''Salamandra'' 15 (3): 146-157. (in [[German language|German]]).</ref> และก็สามารถกินสัตว์อย่างอื่น เช่น หอย, แมลง, ปลา, กบ และสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก<ref name="LCZoo" /> โดยรวมแล้วเป็นสัตว์ที่มีข้อมูลทางวิชาการน้อยมากเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นในวงศ์เดียวกัน<ref name="MLs">{{cite web|url=http://www.monitor-lizards.net/species/empagusia/dumerilii.html|title=Monitor-lizards.net}}</ref> โดยจำแนกออกเป็น 2 ชนิดย่อย<ref>[http://www.biolib.cz/en/taxon/id59520/ Taxon profile]</ref>
<ref name="ITIS">{{cite web|url=http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=716509|title=ITIS.gov}}</ref><ref name="BIOLIB">{{cite web|url=http://www.biolib.cz/en/taxon/id59520/|title=Biolib.cz}}</ref> (ดูในตาราง โดยนักวิทยาศาสตร์บางท่านจัดให้ชนิด ''V. d. heteropholis'' เป็นชื่อพ้องของ ''V. d. dumerilii''<ref>Sprackland, R.G. (1993) The taxonomic status of the monitor lizard ''Varanus dumerilii heteropholis'' BOULENGER 1892 (Reptilia: Varanidae). ''Sarawak Museum Journal'' '''44''' (65): 113-121.</ref>) สถานะทางกฎหมายในประเทศไทยเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535<ref>[http://www.moohin.com/animals/reptiles-22.shtml ตุ๊ดตู่]</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม