ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== วิทยาเขต ==
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา[[ระดับอุดมศึกษา]]สู่[[ภาคใต้]] ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงมีเจตนาที่จะเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ [[วิทยาเขตปัตตานีหาดใหญ่]], [[วิทยาเขตหาดใหญ่ปัตตานี]], วิทยาเขตตรัง, วิทยาเขตภูเก็ต, และ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 
ผู้ใช้นิรนาม