ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

* [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|คณะรัฐศาสตร์]]
* คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
{{ล่าง}}
 
=== วิทยาเขตตรัง ===
{{บน}}
* [[คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ]]
* [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]]
{{กลาง}}
* วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ
{{ล่าง}}
 
{{ล่าง}}
 
=== วิทยาเขตตรัง ===
{{บน}}
* [[คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ]]
* [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]]
{{กลาง}}
* วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ
{{ล่าง}}
 
=== [[สถาบันสมทบ]] ===
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด[[สถาบันพระบรมราชชนก]] สำนักงานปลัดกระทรวง [[กระทรวงสาธารณสุข]] เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124514.PDF พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๖], เล่ม ๑๒๐, ตอน ๓๖ก, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า๑</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/096/10.PDF พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙], เล่ม ๑๒๓, ตอน ๙๖ก, ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙, หน้า ๑๐ </ref> ดังนี้
{{บน}}
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] ตรัง
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] [[นครศรีธรรมราช]]
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] ยะลา
{{กลาง}}
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] สงขลา
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] สุราษฎร์ธานี
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] [[นครศรีธรรมราช]]{{กลาง}}
{{ล่าง}}
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] ตรัง
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] สงขลา
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] ยะลา
 
=== สถาบันเรียนร่วม ===
ผู้ใช้นิรนาม