ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

ละเมิดลิขสิทธิ์
(ละเมิดลิขสิทธิ์)
 
การ[[สังคายนาครั้งที่หนึ่งในศาสนาพุทธ]]จึงได้จัดขึ้นที่ถ้ำสัตบรรณคูหา กรุง[[ราชคฤห์]] ตามคำปรารภของพระมหากัสสปะเถระ โดยมี[[พระเจ้าอชาตศัตรู]]เป็นองค์อุปถัมภ์ ใช้เวลาในการสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยอยู่ 7 เดือนจึงแล้วเสร็จ โดยในครั้งนั้น พระมหากัสสปะเถระเป็นประธานทำสังคายนา [[พระอานนท์]]เป็นองค์วิสัชชนาแสดงพระธรรม [[พระอุบาลี]]เป็นองค์วิสัชชนาพระวินัยปิฎก การสังคายนาครั้งนั้นนับเป็นต้นกำเนิดของ[[พระไตรปิฎกภาษาบาลี]]ที่ใช้ในนิกาย[[เถรวาท]]ในปัจจุบัน
 
== บั้นปลายชีวิต ==
ในคัมภีร์พระสาวกนิพพาน กล่าวว่า “พระมหากัสสปะ” เมื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการทำปฐมสังคายนาแล้ว ได้พักอยู่ที่[[วัดเวฬุวันมหาวิหาร|พระเวฬุวันมหาวิหาร]] กรุง[[ราชคฤห์]] ดำรงอยู่ถึง 120 ปี ก่อนที่ท่านจะนิพพาน 1 วัน ท่านได้ตรวจดูอายุสังขารของท่านแล้วทราบว่าจะอยู่ได้อีกเพียงวันเดียวเท่านั้น ท่านจึงประชุมบรรดาภิกษุผู้เป็นศิษย์ของท่าน แล้วให้โอวาทเป็นครั้งสุดท้าย สั่งสอนภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนมิให้เสียใจกับการจากไปของท่าน ให้พยายามทำความเพียรและอย่าประมาท แล้วพระเถระก็เข้าไปถวายพระพรลา[[พระเจ้าอชาตศัตรู]] จากนั้นท่านได้พาหมู่ภิกษุไปยัง ภูเขากุกกุฏสัมปาตบรรพต แสดงอิทธิปาฏิหาริยิ์ และให้โอวาทแก่[[พุทธบริษัท]] แล้วอธิษฐานจิตขอให้ภูเขาทั้ง 3 ลูกมารวมเป็นลูกเดียวกัน ให้ปรากฏเป็นห้องหับอยู่ภายในภูผาอุปมาดังห้องที่ไสยาสน์ ซึ่งในภูเขาทั้ง 3 ลูกนั้นมีภูเขาเวภารบรรพต สถานที่ทำปฐมสังคายนา รวมอยู่ด้วย จากนั้นท่านจึงเข้าไปสู่ที่ไสยาสน์ระหว่างภูเขาทั้ง 3 ลูก แล้วก็ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน ณ ที่นั้น
 
ท่านยังอธิษฐานขอให้สรีระของท่านยังคงสภาพเดิมไม่สูญสลาย จนกระทั่งพระศาสนา[[พระศรีอริยเมตไตรย|พระศรีอริยเมตไตร]] ซึ่งพระองค์จะพาหมู่ภิกษุสงฆ์มายังภูเขากุกกุฏสัมปาตบรรพต แล้วยกสรีระของ “พระมหากัสสปะ” วางบนพระหัตถ์ขวา ชูขึ้นประกาศสรรเสริญคุณของพระเถระแล้ว เตโชธาตุก็จะเกิดขึ้นเผาสรีระของท่านบนฝ่าพระหัตถ์ของพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้านั้น<ref name="พระมหากัสสปเถระ>[http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7539 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์], เว็บลานธรรมจักร</ref>
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวอินเดีย]]
[[หมวดหมู่:พระอรหันต์]]
[[หมวดหมู่:พระอสีติมหาสาวก]]
[[หมวดหมู่:เอตทัคคะ]]