ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ''' (National university) หรือที่เรียกว่า "มหาวิทยาลัยนอกระบบ" คือ [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]] ที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (autonomous university) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม