ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

# [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] (มีผลวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] (มีผลวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา<!-- ต้องนับวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรก และวันที่ครบกำหนด ตาม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/answer.jsp?id=1451--> </ref>
# [[ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งราชวิทยาลัย, มีผลวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/1.PDF พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
# [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (มีผลวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033/10.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
# [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] (มีผลวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/049/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
# ''[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] (มีผลวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
 
== สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ==
ผู้ใช้นิรนาม