ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โค่นมังกร"

|-
| ซันหวา || [[กัลยา เลิศเกษมทรัพย์]]
|-
| สมยศ วิริยะนันท์/ท่านปลัดอำเภอ || [[จงเจต วัชรานันท์]]
|-
| หมวย || [[เปรมสินี รัตนโสภา]]
| เลขาของเฮียกู้ ||
|-
| เสี่ยบรรจง || [[อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์]]
| พ่อของนางเล็ก || [[ไกรลาศ เกรียงไกร]]
|-
| แม่ของนางเล็ก || [[ดวงใจ หทัยกาญจน์]]
|-
| เสี่ยบรรจง ||
|-
| ปรียา || [[อรสา พรหมประทาน]]
| เวียง || [[ชาญชัย วราวิทยา]]
|-
| นรินทร์/โต || [[ชัชวลิต ศิริทรัพย์]]
|-
| หยวน || [[ถิรวัฒน์ ผดุงการ]]
|-
| เฮียตง || [[อำนาจเฉลิมพล อนุรักษ์บุญรอด]]
|-
| ลูกน้องเฮียม๊อที่ดูแลเฮียเก๋า || [[ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชัย]]
|-
| จำนงค์ ||
|-
| พ่อของนางเล็ก || [[ไกรลาศ เกรียงไกร]]
|-
| แม่ของนางเล็ก || [[ดวงใจ หทัยกาญจน์]]
|-
| สมยศ วิริยะนันท์/ท่านปลัดอำเภอ || [[จงเจต วัชรานันท์]]
|-
| นายยักษ์ || [[ปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์]]
ผู้ใช้นิรนาม