ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

# [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผล 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_01.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓</ref> เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรก
# [[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผล 8 เมษายน พ.ศ. 2535) <ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_02.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕</ref>
# [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] (มีผลวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540) <ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_03.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐</ref>
# [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] (มีผลวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540) <ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_04.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐</ref>
# [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผลวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2541) <ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_06.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑</ref>
# [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]] (ออกนอกระบบวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541) <ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_05.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑</ref>
# [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] (มีผลวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550) <ref>http://www.mahidol.ac.th/muthai/autonomy/data/prb_171050.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐</ref>
# [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]] (มีผลวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550) <ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_08.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐</ref>
# [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] (มีผลวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551) <ref>http://council.buu.ac.th/pdf/Buu.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐</ref>
# [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (มีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) <ref> http://www.tsu.ac.th/form/files_c/020942200842.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑</ref>
# [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (มีผลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)<ref> http://www.chula.ac.th/idcucm1/groups/glegis/documents/cu_chulaact2551/cu2551.pdf พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑</ref>
# [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] (มีผลวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551) <ref> http://legal.tu.ac.th/tu_51/tu_control/pdf/2551%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑</ref>
# [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]] (มีผลวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551) <ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_13.pdf พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑</ref>
# [[มหาวิทยาลัยพะเยา]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผลวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/4.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผลวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/069/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553]</ref>
# [[สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งสถาบัน, มีผลวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) <ref>[http://www.library.coj.go.th/info/data/Z69-01-001.PDF พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] (มีผลวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] (มีผลวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/25.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] (มีผลวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] (มีผลวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา<!-- ต้องนับวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรก และวันที่ครบกำหนด ตาม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/answer.jsp?id=1451--> </ref>
# [[ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งราชวิทยาลัย, มีผลวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/1.PDF พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (มีผลวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033/10.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] (มีผลวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/049/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref>
# ''[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] (มีผลวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref>)
 
== สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ==
ผู้ใช้นิรนาม