ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โสดาบัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# "เอกพีชี" (เอ-กะ-พี-ชี) อริยบุุคคลผู้มีคืออัตตภาพชาติภพเดียว ก็บรรลุอรหันต์
# "โกลังโกละ" (โก-ลัง-โก-ละ) อริยบุคคลผู้มีชาติภพอีกเพียง 2-3 ชาติเท่านั้น แล้วจะได้สำเร็จอรหันต์
# "สัตตักขัตตุงปรมะขัตตุปรมะ" (สัด-ตะ-ตัก-กะ-ขัด-ตะ-ตุงตุ-ปะ-ระ-มะ) อริยบุคคลผู้มีชาติภพเจ็ดครั้ง คือจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกไม่เกิน 7 ชาติภพ ก็จะได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
 
การที่[[อริยบุุคคลแบ่งเป็น 3 ประเภท เพราะว่า[[อินทรีย์ 5]] ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สมาธิ สติ (ระดับสติปัญญา) และศีล ถึงแก่กล้าแตกต่างกัน ผู้ที่อินทรีย์ 5 ถึงความแก่รอบสม่ำเสมอ ดุจดังรอบเครื่องยนต์เข้ารอบความเร็ว ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างรวดเร็ว คือ [[อริยบุุคคล]] ประเภท[[เอกพีชี]]
178

การแก้ไข