ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

* พระครูคู่สวด ๒
* พระครูรองคู่สวด ๒
* พระครูสังฆรักษ์สังฆรักษ์<br/>มีราชทินนาม ๑
* พระครูสมุห์ ๑
* พระครูใบฎีกา ๑
* พระครูธรรมธร ๑
* พระครูคู่สวด ๒
* พระครูสังฆรักษ์สังฆรักษ์<br/>มีราชทินนาม ๑
* พระครูสมุห์ ๑
* พระครูใบฎีกา ๑
2,619

การแก้ไข