ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลปากปวน"

บรรทัด 53:
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข
 
==ชุมชนหมู่บ้าน==
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 1 ๑  บ้านปากปวน
*บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ที่ 2๒  บ้านบุ่งตาข่าย
*บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ๓  บ้านโนนสว่าง
*บ้านวังเดื่อ หมู่ที่ 4 ๔  บ้านวังเดื่อ
*บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ๕  บ้านป่าเป้า
*บ้านกกเกลือ หมู่ที่ 6 ๖  บ้านกกเกลือ
* หมู่ที่ ๗  บ้านท่าทิศเฮือง 
*บ้านท่าทิศเฮีอง หมู่ที่ 7
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 8 ๘  บ้านปากปวน
*บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 9 ๙  บ้านกุดโง้ง
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 10 ๑๐  บ้านปากปวน
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 11 ๑๑  บ้านปากปวน
*บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 12 ๑๒  บ้านป่าเป้า
 
 
==สภาพทั่วไปของตำบล==
          มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๔ ตร.กม.  หรือประมาณ ๒๒,๖๓๕ ไร่  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  
ผู้ใช้นิรนาม