ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลปากปวน"

(fix categories)
สิงหาคม  ๒๕๕๕   เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง
ของอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  มีจำนวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน  ได้แก่  
* หมู่ที่ ๑  บ้านปากปวน
* หมู่ที่ ๒  บ้านบุ่งตาข่าย
ผู้ใช้นิรนาม