ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

* '''พระครูใบฎีกา'''
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)]] องค์ที่ 14 ==
* '''พระทักษิณคณาธิกร''' ''สุนทรธรรมนายก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระอุดรคณาภิรักษ์''' ''อัครศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธิการธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร'''
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
2,534

การแก้ไข