ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
บุญรอด บิณฑสันต์ เกิดเมื่อวันที่ [[18 กันยายน]] [[พ.ศ. 2458]]<ref>[http://www.mwa.co.th/2010/ewt/mwa_internet/ewt_news.php?nid=1635
</ref>สมรสกับคุณหญิงพยอม บิณฑสันต์ มีบุตรบุญธรรม 3 คนได้แก่ นางพัฒนา รุจิระวงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์<ref>[http://pioneer.chula.ac.th/~sbussako
</ref>และ นายศิริพงศ์ บิณฑสันต์
 
ผู้ใช้นิรนาม