ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| งบประมาณ = 1,977.5059 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานคณะกรรมการ
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ศาสตราจารย์พิเศษ]] [[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]]
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์]] [[พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส]]
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า3_ชื่อ = [[พรชัย จำรูญพานิชย์กุล]]
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า4_ชื่อ = [[มณเฑียร เจริญผล]]
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า5_ชื่อ = [[พวงชมนาถ จริยะจินดา]]
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า6_ชื่อ = [[สิรินทร์ พันธ์เกษม]]
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า7_ชื่อ = [[ประจักษ์ บุญยัง]]
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า8_ชื่อ = [[ยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์]]
| เว็บไซต์ = [http://www.oag.go.th สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน]
}}
ผู้ใช้นิรนาม