ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

| [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)
|-
| [[วัดสุทัศนเทพวราราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ธรรมรัตนดิลก (วีระเชิด ภทฺทจารีจิตฺตคุตฺโต) (รักษาการ)
|-
| [[วัดอรุณราชวราราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)
| [[วัดพระปฐมเจดีย์]] || นครปฐม || ภาค 14 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
|-
| [[วัดบวรนิเวศวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) (รักษาการ)
|-
| [[วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺโทวรภทฺทโก)
|-
| [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
3,026

การแก้ไข