ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

# [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (มีผลวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033/10.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref>
# ''[[มหาวิทยาลัยศิลปากร]]'' (สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา<ref>[ที่ประชุม สนช.ครั้งที่ 24/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยได้ส่งให้ สลค.เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป http://www.senate.go.th/bill/bk_data/195-3.pdf] [ในการพิจารณาร่างฯ ได้มีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เห็นสมควรให้กระทรวงศึกษาธิการกำชับและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้งการกำหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ด้วย http://www.senate.go.th/bill/bk_data/195-5.pdf] [ข่าว - ครม.ไฟเขียว "ศิลปากร" ออกนอกระบบ คาด สวนสุนันทา-มศว-ม.อ. คิวถัดไป http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1426581579]</ref>)
# ''[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]'' (สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา <ref>[ที่ประชุม สนช.ครั้งที่ 26/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยจะได้ส่งให้ สลค.เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป http://www.senate.go.th/w3cbill/senatebk_data/main205-3.php?url=meeting1&mid=28148pdf]</ref>)
 
== สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ==
ผู้ใช้นิรนาม