ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

เริ่มมีความพยายามนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอีกครั้งตั้งแต่รัฐบาล[[ทักษิณ ชินวัตร]] แต่มีการคัดค้าน ดังนั้น จึงยังไม่มีการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบในช่วงนี้ ต่อมาในสมัยรัฐบาล [[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์]] โดย ศ.ดร.[[วิจิตร ศรีสอ้าน]] รัฐมนตรีศึกษาธิการ ก็ได้เสนอ ครม.และ สนช. ให้ผ่านร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
 
== รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลรัฐ ==
ในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา ในกำกับ 22 แห่ง ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการหรือไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] โดยในจำนวนนี้มี 7 แห่งที่เป็นสถาบันในกำกับของรัฐบาลรัฐตั้งแต่ก่อตั้ง ส่วนที่เหลือนั้นเป็นสถาบันในกำกับของรัฐบาลรัฐโดยการแปรสภาพด้วยผลของกฎหมาย ทั้งนี้มีเฉพาะ[[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]]แห่งเดียวที่อยู่ในกำกับของ[[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งเป็น[[ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)|ราชการส่วนท้องถิ่น]] ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นจะอยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น[[ราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย)|ราชการส่วนกลาง]]
 
# [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผล 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_01.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓</ref> เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรก
# [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (มีผลวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033/10.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref>
# ''[[มหาวิทยาลัยศิลปากร]]'' (สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา<ref>[ที่ประชุม สนช.ครั้งที่ 24/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยได้ส่งให้ สลค.เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป http://www.senate.go.th/bill/bk_data/195-3.pdf] [ในการพิจารณาร่างฯ ได้มีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เห็นสมควรให้กระทรวงศึกษาธิการกำชับและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้งการกำหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ด้วย http://www.senate.go.th/bill/bk_data/195-5.pdf] [ข่าว - ครม.ไฟเขียว "ศิลปากร" ออกนอกระบบ คาด สวนสุนันทา-มศว-ม.อ. คิวถัดไป http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1426581579]</ref>)
# ''[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]'' (สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา <ref>[ที่ประชุม สนช.ครั้งที่ 26/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยจะได้ส่งให้ สลค.เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป http://www.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=28148]</ref>)
 
== สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ==