ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

! ร่างพระราชบัญญัติ || อยู่ระหว่างการพิจารณาของ[[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]] ||[[คณะรัฐมนตรีไทย|คณะรัฐมนตรี]]รับหลักการแล้ว|| อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี|| อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย || [[สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา]]
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] พ.ศ. ... || {{อยู่}}สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว <ref>[ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนช.ครั้งที่ 24/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยได้ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สลค.เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป http://www.senate.go.th/bill/bk_data/195-3.pdf] [ในการพิจารณาร่างฯ ได้มีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เห็นสมควรให้กระทรวงศึกษาธิการกำชับและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้งการกำหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ด้วย http://www.senate.go.th/bill/bk_data/195-5.pdf] [ข่าว - ครม.ไฟเขียว "ศิลปากร" ออกนอกระบบ คาด สวนสุนันทา-มศว-ม.อ. คิวถัดไป http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1426581579]</ref> || || || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] พ.ศ. ... || {{อยู่}}สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว <ref>[ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนช.ครั้งที่ 26/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยจะได้ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สลค.เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป http://www.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=28148]</ref> || || || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา|มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}}<ref> [http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1426581579]</ref> ||
ผู้ใช้นิรนาม