ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด"

|-
| เหมย || || || [[จิรภา วงศ์โฆษวรรณ]] || [[พิมพกานต์ แพร่คุณธรรม]]
|-
| แวว || || || [[รุษยา เกิดฉาย]] || [[อณัญญา สินวัชระ]]
|-
| บุญหลาย || [[สุพรรณ บูรณะพิมพ์]] || || [[ฉันทนา กิติยพันธ์]] || [[อภิรดี ภวภูตานนท์]]
| มนตรี || || || || [[ณัฐวุฒิ พละภิญโญ]]
|-
| แวว || || || [[รุษยา เกิดฉาย]] (นักแสดงหลัก) || [[อณัญญา สินวัชระ]]
|-
| จี๊ด || || || || [[ชนัญญา แสนเดช]]
ผู้ใช้นิรนาม