ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริษัทจำกัด"

เพิ่มขึ้น 3,434 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''บริษัทเอกชนจำกัด''' ตั้งขึ้นตาม[[ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์]]
* '''บริษัทมหาชนจำกัด''' ตั้งขึ้นตาม'''พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535'''
 
== บริษัทเอกชนจำกัด ==
สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยวิธีการแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มาจัดตั้งบริษัทร่วมกัน
 
== ลักษณะของบริษัทเอกชนจำกัด ==
1. ทุนแบ่งเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีจำนวนเท่าๆ กัน ตามมาตรา 1117 กำหนดให้หุ้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5 บาท
2. การจัดตั้งบริษัทจำกัด ต้องทำตามขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด มาตรา 1097 กำหนดว่า บุคคลใดก็ตามตั้งแต่ 3 คนเป็นต้นไป จะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทได้ โดยต้องเข้าชื่อทำหนังสือบริคณห์สนธิ และกระทำการอื่นๆ ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินมูลค่าที่เจ้าตัวยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ถือ
4. '''บริษัทเอกชนจำกัด''' ไม่สามารถประกาศแจ้งความเรียกระดมหุ้นจากประชาชนคนทั่วไปได้ ไม่สามารถออกหนังสือชี้ชวนให้ประชาชนคนทั่วไปมาซื้อหุ้นไม่ได้ ตามมาตรา 1102
5. ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นไว้ หากผู้ถือหุ้นตาย ล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ บริษัทก็ไม่ก็เลิก สามารถโอนหุ้นให้บุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท
6. บริษัทเอกชนจำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7. บริษัทไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ ตามมาตรา 1229
8. กฎหมายห้ามไม่ให้ถือหุ้นตนเอง ทำให้ไม่สามารถซื้อหุ้นของตนเองกลับคือได้ ตามมาตรา 1143
9. การตั้งชื่อ ต้องมีคำว่า "บริษัท" นำหน้าชื่อ และ คำว่า "จำกัด" ต่อท้าย
 
== บริษัทมหาชน ==
26

การแก้ไข