ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

ย้อนการแก้ไขของ Specialitar (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ Specialitar (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
{{พุทธศาสนา}}
"'''ปฏิจจสมุปบาท"''' (/ปะ-ติด-จะ-สะ-มุ-ปะ-บาดหฺมุบบาด/) ({{lang-bali : pa-tid-ja-sa-mu-pa-bathpi|Paticcasamuppāda}}; {{lang-sansakit : Pa-tīt-ja-sa-mut-pā-ba-ta|Pratītyasamutpāda}}) เป็นชื่อ[[พระธรรม]]หัวข้อหนึ่งใน[[ศาสนาพุทธ]] เรียกอีกอย่างว่า "'''อิทัปปัจจยตา"''' หรือ "'''ปัจจยาการ"''' เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุปัจจัย 12 ปัจจัยกัน, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น เช่น ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย 12 เรื่องเกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาตามลำดับดังนี้ คือ
 
* เพราะ[[อวิชชา]]เป็นปัจจัย [[สังขาร]]จึงมี