ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เว็บ = [http://www.eng.chula.ac.th/ www.eng.chula.ac.th]
}}
 
'''คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย<ref>http://www.eng.chula.ac.th/node/13</ref> เป็น 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนยันตรศึกษาแห่งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นคณะที่มีจำนวนรุ่นมากที่สุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2558 เป็นรุ่นที่ 99
 
ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]นั้น พระองค์มีพระประสงค์ให้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนขึ้นใน[[พระบรมมหาราชวัง]] ณ [[ตึกยาว]] ข้าง[[ประตูพิมานไชยศรี]]ตรงข้ามกับ[[ศาลาสหทัยสมาคม]]ในปี [[พ.ศ. 2442]] [ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลในปี [[พ.ศ. 2483]] (ค.ศ. 1940) ดังนั้น พ.ศ. กับ ค.ศ. ก่อนหน้านี้จึงเหลื่อมกันอยู่ 1 ปี] และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน [[พ.ศ. 2445]] ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ [[พ.ศ. 2425]]
 
[[ไฟล์:CUengGear.JPG|230290px|thumbnail|left|เกียร์ สัญลักษณ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์]]
ต่อมาเมื่อถึงต้นรัชกาลของ[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียน "มหาดเล็ก" โดยเติมคำว่า "หลวง" ต่อท้ายอีกคำหนึ่ง ณ ตำบลดุสิต (คือ[[โรงเรียนวชิราวุธ]]ในปัจจุบัน) แทนการสร้างวัดตามขัตติยราชประเพณี ส่วนโรงเรียนมหาดเล็กเดิมนั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนข้าราชการพลเรือนแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนกนาถเพื่อเป็นกตัญญูกตเวทีธรรมสืบไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วางแผนการจัดสร้างโรงเรียนข้าราชการพลเรือนโดยไม่ขึ้นแก่กระทรวงใด ๆ อันนับว่าเป็นรากเหง้าของมหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้น โดยมีพระราชประสงค์จะให้มีการเรียนทางด้าน[[รัฐประศาสนศาสตร์]] [[แพทยศาสตร์]] [[เกษตรศาสตร์]] กฎหมาย [[ครุศาสตร์]] และวิศวกรรมศาสตร์
 
ผู้ใช้นิรนาม