ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

 
== ภาควิชาในสังกัด ==
* '''ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า (Department of Companion Animal and Wildlife Clinic)''' รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแบบบูรณาการคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ประกอบด้วย
รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแบบบูรณาการคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ประกอบด้วย
** คลินิกสัตว์เล็ก มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สุขภาพสัตว์ในสุนัขและแมว รวมทั้งงานสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
** คลินิกม้า มีภารกิจด้านการเรียนการสอน ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับม้า ทั้งทางด้านพรีคลินิกศาสตร์ และทางคลินิกศาสตร์
ผู้ใช้นิรนาม