ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุริชัย หวันแก้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox Person
| name = ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว
| image = ไฟล์:surichai_wankeow1.jpg|thumb
| caption =
| nationality = ไทย
| known_for = ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหมาวิทยาลัย
| spouse = รศ.ดร.ฉันทนา(บรรพศิริโชติ) หวันแก้ว
| employer =
| occupation =
| footnotes =
}}
 
'''ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว''' ([[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2492]] — ) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหมาวิทยาลัย อดีต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และอาจารย์ประจำภาควิชา[[สังคมวิทยา]]และ[[มานุษยวิทยา]] [[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]], อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม <ref>[http://www.csds.polsci.chula.ac.th เว็บไซต์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม] </ref> [[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]], อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ และปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]], ประธาน Asian Rural Sociological Association (ARSA), ที่ปรึกษาโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต <ref>[http://www.livingriversiam.org เว็บไซต์โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต]</ref> เคยเป็นหนึ่งใน[[คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ]] (กอส.) ดำรงตำแหน่งเลขานุการของกอส.ในการแก้ปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้ และเป็นอดีตประธาน[[คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย]] (ครป.) ผู้เชี่ยวชาญประเด็นด้าน การพัฒนา [[คนชายขอบ]] และ [[โลกาภิวัตน์]]
 
อาจารย์สุริชัยเป็นนักวิจัยทาง[[สังคมศาสตร์]] โดยเฉพาะ[[สังคมวิทยา]] และ[[การมีส่วนร่วม]] เป็นอดีตผู้อำนวยการ[[สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|สถาบันวิจัยสังคม]] (CUSRI)ของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และเป็นบุคลากรขององค์กร[[ประชาธิปไตย]] คนสำคัญของประเทศไทย ในปี [[พ.ศ. 2549]] อาจารย์สุริชัย เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิก [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] ซึ่งได้ลาออกก่อนครบกำหนด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 โดยให้เหตุผลว่า สภานิติบัญญัติฯในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้กำลังหมดความชอบธรรมลงแล้วจึงไม่สมควรผ่านร่างกฎหมายต่างๆ อย่างเร่งรีบเกินสมควรดังที่เป็นอยู่ <ref>[http://matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0120121250&day=2007-12-12&sectionid=0101] หนังสือพิมพ์มติชน. '''"สุริชัย"ไขก๊อกค้านเร่งออกกม. "มีชัย"บรรจุด่วนถก2วัน45ฉบับ''', วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10868</ref> อาจารย์สุริชัย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ภาควิชาสังคม วิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2552 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 <ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1296793403&grpid=01&catid=no แต่งตั้ง 9 ศาสตราจารย์ใหม่ "มหิดล-จุฬาฯ" สุริชัย หวันแก้ว สาขาวิชาสังคมวิทยา ภาควิชาสังคม]มติชนออนไลน์ 4 กพ. 2554</ref>
 
อาจารย์สุริชัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท และเป็นได้รับ Ph.D. Candidate สาขาสังคมศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยโตเกียว]] [[ประเทศญี่ปุ่น]] สมรสแล้ว กับ รศ.ดร.ฉันทนา (บรรพศิริโชติ) หวันแก้ว อาจารย์[[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
 
== ผลงานตีพิมพ์ ==
**Thai Studies in Japan in the Seventies, Translated From Kitahara Atsushi, Tai Kenkyu, A-Jia Keizai, Vol. 19, No. 1 - 2, 1978), Printed in the Same Monograph as No. 2.
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
== อ้างอิง==
* [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)
* [[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น[[จตุตถดิเรกคุณาภรณ์]] (จ.ภ.)
* [[ไฟล์:Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]] (ร.จ.พ.)
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
ผู้ใช้นิรนาม