ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โสดาบัน"

ย้อนการแก้ไขของ Specialitar (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ Specialitar (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
{{พุทธศาสนา}}
{{เพิ่มอ้างอิง}}
"'''โสดาบัน"''' เป็นพระ[[อริยบุคคล]]ระดับแรกใน 4 ระดับ คือ โสดาบัน [[สกทาคามี]] [[อนาคามี]] [[อรหันต์]] โสดาบัน แปลว่า ผู้เข้าถึงกระแส (พระธรรม)
 
== การละสังโยชน์ ==
 
== ประเภท ==
ดังที่กล่าวมาแล้วโสดาบันสามารถตัดละสังโยชน์ 3 ประการ (1)ตัดขาดออกจากใจ (2)ได้สิ้นเชื้อ (3)ไม่เหลือเศษ การตัดสังโยชน์ 3 ประการ คือการตัดเส้นทางในการเวียนว่ายตายเกิดให้สั้นลงไดั ผู้สำเร็จเป็นโสดาบัน แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
การตัดสังโยชน์ 3 ประการ คือการตัดเส้นทางการเวียนว่ายตายเกิดให้สั้นลง ผู้สำเร็จเป็นโสดาบัน แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
# เอกพีชีโสดาบัน (เอ-กะ-พี-ชี) จะเกิดเพียงชาติเดียว เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการเสวยวิมุตติสุขในอายตนนิพพานมากที่สุด เพราะเมื่อมาเกิดแล้ว ลงมือปฏิบัติธรรมก็จะได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
# โกลังโกลโสดาบัน (โก-ลัง-โก-ละ) เป็นอริยบุคคลที่มีความพิเศษรองลงมา คือ จะมาเกิดอีกเพียง 2-3 ชาติเท่านั้น แล้วจะได้สำเร็จเป็นอรหันต์
# สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน (สัด-ตะ-ตัก-กะ-ขัด-ตะ-ตุ-ปะ-ระ-มะ) คืออริยบุคคล ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกไม่เกิน 7 ชาติ ก็จะได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
 
การที่โสดาบัน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังที่กล่าวมา เพราะว่าการสั่งสมบุญบารมี อีกทั้งอินทรีย์ 5 ศรัทธามาจากการเกิดในแต่ละชาติมีมาเริ่มจาก [[บุญบารมี]] ปัญญาวิริยะ [[สมาธิ]] ศีลสติ [[วิริยะ]]และปัญญา ที่อบรมมาแตกต่างกัน เช่น ผู้ที่สร้างบุญบารมีมาอย่างแก่กล้า เกิดในภพชาตินี้ เมื่ออินทรีย์ทั้ง 5 ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สมาธิ สติ และปัญญา ถึงความแก่รอบสม่ำเสมอ ก็สามารถบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว โสดาบันประเภทนี้ คือ สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน
 
== ตัวอย่างบุคคลผู้บรรลุโสดาบันในพุทธกาล ==