ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย"

เปลี่ยนการเรียงลำดับในหมวดหมู่:รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ให้เรียงด้วย บริหาร...
บรรทัด 4:
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
*คณะบริหารธุรกิจ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]]
* [[คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา]]
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์]]
ผู้ใช้นิรนาม