ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

 
== ประวัติ ==
บริเวณ กม.ศูนย์ เป็นทางผ่านเมืองสำคัญของหลายเมือง เช่น ประทาย หนองสองห้อง พุทไธสง พยัคฆภูมิพิสัย เป็นต้น มีลักษณะเป็นป่าทึบ จึงเป็นทางเสือผ่านและเป็นที่ซ่องสุ่มของโจรผู้ร้าย ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 นายไชยพจน์ ภู่กำชัย นายอำเภอนาย[[อำเภอพุทไธสงทไธสง]]ในขณะนั้นมีความคิดว่า "หมู่บ้านบริเวณ กม.ศูนย์ จะไม่ให้ทำเป็นเพิงพัก ควรจะทำเป็นอาคารพักถาวรให้เป็นหมู่บ้าน..." จึงขอตั้งหมู่บ้านในบริเวณดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่า '''บ้าน กม.ศูนย์''' เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2500 นายไชยพจน์เป็นผู้วางผังหมู่บ้านและเปิดให้จับจองที่ดิน
 
ต่อมามีการตัดถนนระหว่างประทาย-กม.ศูนย์-พุทไธสง-พยัคฆภูมิพิสัย ทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้น แต่ด้วยท้องที่ของอำเภอพุทไธสงมีอาณาเขตกว้างขวาง ประชาชนบางส่วนอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอ เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลความทุกข์สุขไม่ทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2521 ชาวบ้าน กม.ศูนย์ และประชาชนอีก 10,000 กว่าคนของทั้ง 5 ตำบล จึงเสนอขอแบ่งท้องที่อำเภอพุทไธสงตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า '''กิ่งอำเภอกู่สวนแตง''' แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย
134

การแก้ไข