ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

 
== สมณศักดิ์ ==
* พ.ศ. 2464 เป็น[[พระครูสัญญาบัตร]]ที่ ''พระครูสมณธรรมสมาทานสมุห์''
* 412 ธันวาคม พ.ศ. 24922464 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะพระครูสัญญาบัตร]]ชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ ''พระภาวนาโกศลเถรพระครูสมณธรรมสมาทาน''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/24922464/D/066/54032671_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์], เล่ม 6638, ตอน 66 ง, 618 ธันวาคม 24922464, หน้า 24062,673</ref>
* 4 ธันวาคม พ.ศ. 2492 เลื่อน[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญฝ่าย[[วิปัสสนาธุระ]]ที่ ''พระภาวนาโกศลเถร''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/066/5403.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 66, ตอน 66 ง, 6 ธันวาคม 2492, หน้า 2406</ref>
* พ.ศ. 2494 ได้รับพระราชทานพัดยศเทียบเปรียญ
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเสมอชั้นราชที่ ''พระมงคลราชมุนี สุทธศีลพรตนิเวฐ เจษฎาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/095/3006.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 72, ตอน 95 ง, 13 ธันวาคม 2498, หน้า 3006</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะชั้นเทพ]]ที่ ''พระมงคลเทพมุนี ศรีรัตนปฏิบัติ สมาธิวัตสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/107/2944.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 74, ตอน 107 ง, 17 ธันวาคม 2500, หน้า 2949</ref>
 
== อาพาธ - มรณภาพ ==