ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

* [[พระศรีเสาวภาคย์]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จพระเชษฐาธิราช]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 22 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 23 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จเจ้าฟ้าไชย]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 25 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 26 แห่งกรุงศรีอยุธยา