ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลาส (คอมพิวเตอร์)"

== ตัวอย่าง ==
=== ภาษาซีชาร์ป ===
<source lang="csharp">
<font color="#0000c0"><b>public&nbsp;class&nbsp;</b></font><font color="#000000">Example&nbsp;</font><font color="#000000">{</font>
public class Example {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>static&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">Main</font><font color="#000000">()&nbsp;{</font>
static void Main() {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">System.Console.WriteLine</font><font color="#000000">(</font><font color="#990000">&#34;Hello,&nbsp;world!&#34;</font><font color="#000000">)</font><font color="#000000">;</font>
System.Console.WriteLine("Hello, world!");
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
}
<font color="#000000">}</font>
}
</source>
 
=== ภาษาจาวา ===
<source lang="java">
<font color="#0000c0"><b>public&nbsp;class&nbsp;</b></font><font color="#000000">Account&nbsp;</font><font color="#000000">{</font>
public class Account {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>private&nbsp;</b></font><font color="#000000">String&nbsp;accountName;</font>
private String accountName;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>private&nbsp;</b></font><font color="#000000">String&nbsp;accountNumber;</font>
private String accountNumber;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>private&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>double&nbsp;</b></font><font color="#000000">balance;</font>
private double balance;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">deposit</font><font color="#000000">(</font><font color="#c00000"><b>double&nbsp;</b></font><font color="#000000">amount</font><font color="#000000">)&nbsp;{</font>
public void deposit(double amount) {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">balance&nbsp;=&nbsp;balance&nbsp;+&nbsp;amount;</font>
balance = balance + amount;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
}
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">withdraw</font><font color="#000000">(</font><font color="#c00000"><b>double&nbsp;</b></font><font color="#000000">amount</font><font color="#000000">)&nbsp;{</font>
public void withdraw(double amount) {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">balance&nbsp;=&nbsp;balance&nbsp;-&nbsp;amount;</font>
balance = balance - amount;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
}
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#000000">String&nbsp;getAccountName</font><font color="#000000">()&nbsp;{</font>
public String getAccountName() {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>return&nbsp;</b></font><font color="#000000">accountName;</font>
return accountName;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
}
<font color="#ffffff"></font>
 
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">setAccountName</font><font color="#000000">(</font><font color="#000000">String&nbsp;name</font><font color="#000000">)&nbsp;{</font>
public void setAccountName(String name) {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">accountName&nbsp;=&nbsp;name;</font>
accountName = name;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
}
<font color="#ffffff"></font>
 
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#000000">String&nbsp;getAccountNumber</font><font color="#000000">()&nbsp;{</font>
public String getAccountNumber() {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>return&nbsp;</b></font><font color="#000000">accountNumber;</font>
return accountNumber;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
}
<font color="#ffffff"></font>
 
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">setAccountNumber</font><font color="#000000">(</font><font color="#000000">String&nbsp;number</font><font color="#000000">)&nbsp;{</font>
public void setAccountNumber(String number) {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">accountNumber&nbsp;=&nbsp;number;</font>
accountNumber = number;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
}
<font color="#ffffff"></font>
 
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>double&nbsp;</b></font><font color="#000000">getBalance</font><font color="#000000">()&nbsp;{</font>
public double getBalance() {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>return&nbsp;</b></font><font color="#000000">balance;</font>
return balance;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
}
<font color="#ffffff"></font>
 
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">setBalance</font><font color="#000000">(</font><font color="#c00000"><b>double&nbsp;</b></font><font color="#000000">amount</font><font color="#000000">)&nbsp;{</font>
public void setBalance(double amount) {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">balance&nbsp;=&nbsp;amount;</font>
balance = amount;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
}
<font color="#000000">}</font>
}
</source>
 
[[หมวดหมู่:การเขียนโปรแกรม]]
131,022

การแก้ไข