ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

สถาบันการศึกษาที่ปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาคลินิก
ระดับปริญญาตรี สถาบันการศึกษาของรัฐ ได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะมนุษยศาสตร์ และก่อตั้งเป็นแห่งแรกของประเทศ พ.ศ. 2507) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะสังคมศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา**สาขาย่อยจิตวิทยาคลินิกและสาขาการให้การปรึกษา) และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
ระดับปริญญาตรี สถาบันการศึกษาเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (คณะจิตวิทยา-หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต)
ระดับปริญญาโท ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาจิตวิทยาคลินิก) และมหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
 
4

การแก้ไข