ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# พระบริรักษ์เวชชการ ([[ไล่ฮวด ติตติรานนท์]]) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[สุกิจ นิมมานเหมินท์]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลอากาศตรี [[มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# จอมพล [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลตรี [[ประยูร ภมรมนตรี]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ใช้นิรนาม