เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{คำทับศัพท์ราชบัณฑิตฯ|url= }}
การเขียนคำทับศัพท์[[ภาษาฮินดี]]นี้เป็นหลักการที่กำหนดโดย[[ราชบัณฑิตยสถาน]]
== หลักทั่วไป ==
1. หลักเกณฑ์นี้ใช้ถ่ายเสียง[[ภาษาฮินดี]]ที่เขียนด้วย[[อักษรโรมัน]]ตามระบบการเทียบคำอักษรโรมันที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ ซึ่งมีการใช้[[เครื่องหมายเสริมสัทอักษร]] (diacritical mark) กำกับตัวอักษรเพื่อจำแนกความแตกต่างของอักษรแต่ละตัวได้ชัดเจน เป็นหลักในการจัดทำ
115,353

การแก้ไข