ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกสุมพิสัย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อีโมจิ
อำเภอโกสุมพิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเชียงยืน]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอกันทรวิชัย]]และ[[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] เมืองมหีย้ิสิททิืืิ่้ายม้ว่ทส่สทืสาสึ่ทวยี่ยสสสสวบบทมนทมืืทส่สวา้ใฝฝฝืา้าาง😡😈😉⛪⛲⛲
าสารคาม]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอบรบือ]]และ[[อำเภอกุดรัง]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอบ้านไผ่]] [[อำเภอบ้านแฮด]] และ[[อำเภอเมืองขอนแก่น]] ([[จังหวัดขอนแก่น u]])
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม