เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 901955.14324564 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 25582559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25572558/A/069091/117.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25582559] เล่ม 131132 ตอนที่ 6991ก วันที่ 3025 กันยายน 25572558</ref>
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า4_ชื่อ = อาจิน จิรชีพพัฒนา
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า5_ชื่อ = วันเพ็ญ พูลวงษ์
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง = ผู้ตรวจราชการกรม
|หัวหน้า6_ชื่อ = ลัคนา ตันติวัฒน์
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ผู้ตรวจราชการกรม
|หัวหน้า7_ชื่อ = อุบล โรจน์รัชนีกร
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ผู้ตรวจราชการกรม
|หัวหน้า8_ชื่อ =
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า9_ชื่อ =
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน = กรม
|ต้นสังกัด = [[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประเทศไทย)|กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]