ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พัชรศรี เบญจมาศ"

(ย้อนการก่อเกรียนหมู่)
* '''ระดับมัธยมศึกษา''' [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]
* '''ระดับปริญญาตรี''' [[คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] สาขา สื่อสารมวลชน (วิทยุโทรทัศน์)
แมร์มันแมร์มันแมร์มันแมร์มันแมร์มันรามันรามันรามันรามันรามัน
 
== ประวัติการทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม