ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘ภาระกิจ’ ด้วย ‘ภารกิจ’)
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = [[ดร.]][[ทวีศักดิ์ กออนันตกูล]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = [[ดร.]]ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = [[ดร.]]ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ = [[ดร.]]ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า5_ชื่อ = [[ดร.]]จุลเทพ ขจรไชยกุล
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ[[ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ]] (เอ็มเทค)
|หัวหน้า6_ชื่อ = [[ดร.]]กัญญวิมว์ กีรติกร
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ[[ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ]] (ไบโอเทค)
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า7_ชื่อ = [[ศาสตราจารย์]] [[ดร.]] [[นายแพทย์]]สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ[[ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ]] (นาโนเทค)
|หัวหน้า8_ชื่อ = [[ดร.]]ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ[[ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ]] (เนคเทค)
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า9_ชื่อ = [[ดร.]]ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (รองผู้อำนวยการ)
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ[[ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี]] (ทีเอ็มซี)
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =