ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== สมาชิกในวง ==
(ข้อมูลเมื่อ พฤษภาคมกรกฎาคม 2550)
 
'''ไวโอลิน 1'''
# นางสาวผ่องพรรณ อังคสุภณ (เบียร์) อายุ 2223 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวสรีวันท์ วาทะวัฒนะ (เปรียว) อายุ 2021 ปี
กำลังศึกษา สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 3 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายกมล บูรณกุล (โอ่ง) อายุ 21 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Entertainment ชั้นปีที่ 4 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาววิศนี วงศ์วิรุฬห์ (แป้ง) อายุ 1617 ปี
กำลังศึกษาที่ โรงเรียนสตรีวิทยา
 
# นางสาวปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์ (จ๋า) อายุ 17 ปี
กำลังศึกษาที่ [[โรงเรียนราชินี]]
# นายสุภัทร จันทวีระ (แอ๊ด) อายุ 2122 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 4 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวสารินท์ อภิศักดิ์ศิริกุล (ทราย) อายุ 19 ปี
# นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 18 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายรมย์ รักปถพีสุวรรณ (อ๊อบ) อายุ 2122 ปี
กำลังศึกษา คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
# นายสุวิจักขณ์ โชติกูล (เป๊ป) อายุ 18 ปี
'''เชลโล'''
# นางสาวสรมรรถยา วาทะวัฒนะ (ปิ๊ค) อายุ 17 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] ศิลปากร
# นางสาวตปาลิน เจริญสุข (ซอย) อายุ 18 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
ผู้ใช้นิรนาม